TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

TƯ LIỆU THAM KHẢO

Bộ luật lao động số 10/2012/QH

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Bộ luật này gồm 17 chương, 242 điều. Nội dung “An toàn – Vệ sinh lao động” được đề cập trong Chương IX gồm các Điều 133 đến Điều 152. Như vậy, Bộ luật mới này gồm 20 điều, tăng thêm 6 điều so với Bộ luật lao động số 35-L/CTN do Quốc hội thông qua ngày 05/7/1994. Nội dung toàn bộ của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 xin xem...
1 2

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG AN BẮC

Địa chỉ: 283A Cách Mạng Tháng Tám, P12, Q10, Tp HCM
Tel: +84. 28.3863 4658 - 3862 3979 - 6290 5437 Fax: +84.28 3863 4959
Email: info@anbac.com - Website: www:anbac.com